Köpvillkor

Köpvillkor

Uppdaterades senast 2023-02-20

ALLMÄNNA VILLKOR

INLEDNING

Dessa köp- och leveransvillkor (köpvillkor) gäller när du köper en produkt/tjänst av Work System Sweden AB och dess dotterbolag samt partners (vidare kallat ”Work System” eller ”Vi”). Köpvillkoren omfattar både dig som privatperson och dig som representant för ett företag. Villkoren skiljer sig på vissa punkter beroende på om du genomför köpet som privatperson eller företag. Köpvillkoren gäller för ovanstående situationer om inget annat skriftligen avtalas mellan säljare och köpare.

PRISER

Aktuella priser finns publicerade på Work Systems hemsida och eventuella rabatter räknas mot dessa priser. Priserna visas exklusive moms (mervärdesskatt) såvida du inte gör ett aktivt val på hemsidan. Vid prisavvikelser och/eller uppenbara felaktigheter i exempelvis tryckt material eller på hemsidan äger Work System rätt att korrigera felet i efterhand.

Uppstår eller förändras pålagor såsom export-/importavgifter, skatter eller likvärdigt kostnadspåslag efter ingånget avtal förbehåller sig Work System rätten att justera priserna i motsvarande mån. Offererade priser är giltiga i 30 dagar från utfärdande av offert/prisförslag om inget annat avtalas.

BETALNING

Work System erbjuder olika betalningsalternativ. De tillgängliga betalningsalternativen och eventuella begränsningar anges i kassan. Vi och betaltjänstleverantörerna har rätt att välja vilka betalningsalternativ som erbjuds från tid till annan. Betalalternativen kan också påverkas av kundtyp och nedanstående fakturavillkor.

Vid fakturering tillämpar Work System 30 dagar netto från frakturadatum. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt specifikation på faktura. Fakturaköp kräver att företaget är kreditvärdig enligt vår bedömning. För att säkerställa detta förbehåller sig Work System rätten att ta kreditupplysning. Vid ej godkänd kreditprövning krävs förskottsbetalning.

Om du väljer att använda betal- eller kreditkort kommer pengarna att reserveras på kortet vid beställning. Pengarna dras sedan slutligt när godset lämnar vårt lager för leverans till dig eller någon av våra partners.

Sker delleverans får likvid för densamma inte innehållas i avvaktan på slutleverans. Inte heller får betalning för omtvistliga fodringar härrörande från produkt eller tjänst innehållas. Se mer information under avsnittet ”Ansvar för fel”.

PRODUKTINFORMATION

Information, bilder och andra uppgifter på hemsida, broschyr, annons eller annat marknadsföringsmaterial har noggrant kontrollerats, men gör inte anspråk på att vara fullständig. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej heller återge exakt utseende, funktion eller ursprung.

Work System kommer inte godta ersättningskrav och/eller följdskador som uppkommit genom ovanstående uppgifter.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, bilder, tekniska beskrivningar samt prover rörande varan eller dess tillverkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnade partens egendom. Dessa får inte utan den andra partens medgivande användas till annat ändamål än för vilket de överlämnats. De får heller inte, utan medgivande, kopieras utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Bilder, texter och tekniska beskrivningar är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

FÖRÄNDRINGAR AV FORDON

Work System friskriver sig ansvar från eventuella förändringar av testmetoder, CO2-mätvärden och andra tekniska eller legala begränsningar som kan komma att påverka på- och ombyggnationer av fordon. Work System kan heller inte hållas ansvarig för eventuell påverkan på skatter och avgifter, till exempel fordonsskatt. Vissa typer av byggnationer/installationer kan kräva registreringsbesiktning. Denna tjänst ingår ej i priset för installation, men kan köpas till separat.

LEVERANS

Om inget annat avtalats anses varan såld fritt Work System lager. Ansvaret överlämnas i samband med att speditör eller kund hämtar godset hos Work System Sweden AB. Avvikelser kan ske från förväntat leveransdatum. Om vi inte kan leverera inom utsatt tid informerar vi dig om ny leveranstid. Kontrollera alltid godset vid mottagandet. Vid eventuell transportskada måste detta anmälas samma dag för att detta ska kunna reklameras till vår speditör.

Om inget annat anges tillkommer frakt för samtliga produkter som inte levereras till och/eller monteras på en Work System-anläggning. Frakt kan tillkomma även på denna ordertyp om ledtiden innebär expressfrakt (snabbare än speditörens standardleverans). I sådant fall kommer detta att meddelas muntligen, via e-post eller i ordererkännande. Såvida inget annat överenskommit debiteras inte någon kostnad för transportemballage.

Beroende på vilken betalnings- och leveranslösning du har valt ansvarar du för att lösa ut, hämta eller ta emot din försändelse enligt de anvisningar som vi eller aktuell speditör lämnar. Vid leverans kan du behöva uppvisa giltig identitetshandling och/eller lösa ut försändelsen genom signatur.

Vi förbehåller oss rätten att inte genomföra en beställning/bokning i de fall varan är slut i lager, vid tekniska fel, misstanke om bedrägeri eller andra jämförbara situationer.

MONTERING, INSTALLATION & SÄKERHET

Work System förutsätter att köparen av produkter äger nödvändig kunskap avseende montering och/eller användning. Du som köpare ansvarar för att levererad vara monteras fackmannamässigt och korrekt. Vid osäkerhet bör Work System eller någon av våra partners anlitas för installation.

När Work System eller någon av våra certifierade ProPartners anlitas för montering eller installation av utrustning i ditt fordon åtar vi oss att utföra tjänsten fackmässigt. Vi på Work System prioriterar din säkerhet och ska med hjälp av välbeprövade metoder såsom krocktest, hållfasthetsprov och erfarenhet leverera så säkra produkter och installationer som möjligt. 90% av våra ordrar är unika och anpassade efter olika bilmodeller, användningsområden och laster. Trots vårt proaktiva säkerhetsarbete går det därför inte förutse eller garantera vad som händer vid en eventuell krock eller olycka. Om våra montörer, med den erfarenhet de besitter, anser att lösning är olämplig kommer de att avbryta montaget och kontakta dig för att ni tillsammans ska kunna hitta en optimal lösning. Eventuella ändringar i samband med detta kan komma att påverka priset.

Du som kund är skyldig att tillse att installationen kan utföras som avtalat och att fordonsinformation och andra specifikationer som lämnas är korrekta. Undantag kan medges om Work System fått möjlighet att kontrollera fordonet före offert. Vidare ska fordonet lämnas på angiven plats på överenskommen tid och vara välstädat invändigt. Om dessa villkor inte efterlevs kan eventuell merkostnad komma att debiteras.

Work System ansvarar för att fordonet inte skadas under tiden det är inlämnat. Ansvaret initieras när fordonet ställts på anvisad plats och nycklarna överlämnats till Work System. Föremål eller utrustning som kvarlämnas och inte tillhör fordonets normalutrustning tar inte Work System något ansvar för såvida inte ett avtal om detta upprättats. Work Systems ansvar upphör när nycklarna återlämnas till kund. Work System kan inte lastas för skador som fanns ursprungligen eller som kan visas inte bero på försummelse från vår sida.

GARANTI

Work System lämnar 36 månaders produktgaranti för alla artiklar som ingår i Work Systems inredningssystem, dubbelgolv samt takräcken. Garantitiden förlängs med 24 månader om installation på/i fordonet utförs av Work System eller av oss certifierad ProPartner.

För övriga produkter lämnas garanti på antingen 12 eller 24 månader och sätts individuellt för varje enskild produkt. Information om respektive produkts garantitid finns tillgänglig på Work Systems hemsida.

Garantin gäller inte om skadan/problemet uppkommit genom:

- Felmontering
- Misskötsel
- Yttre åverkan på fordonet, till exempel krock
- Normalt slitage/försämring
- Andra omständigheter som Work System inte kan påverka

ANSVAR FÖR FEL

Work System förbinder sig, i enlighet med vad som stadgas nedan, att avhjälpa alla eventuellt uppkomna fel som rör bristfälligheter i konstruktion, material och montage och som uppstår inom garantitiden. Felet måste fackmannamässigt ha bedömts avvikande från godtagbar standard och uppkommit under korrekt användning, lagring eller hantering. Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagande, till exempel bristande underhåll, yttre åverkan, felaktigt montage av köparen och/eller onormalt slitage/försämring. Work System tar heller inte ansvar för fel i produkt som används i tävlingsverksamhet eller om produkten använts mer intensivt än vad som anses kunnat förutses vid avtalets ingående.

Vid fel som Work System ansvarar för äger Work System rätten att besluta om produkten ska repareras eller bytas ut. Reparation eller utbyte kan antingen utföras hos köparen eller på av Work System anvisad serviceanläggning. Säljaren kan också begära att varan ska sändas till angiven serviceverkstad för åtgärd.

Vid anspråk på felaktig vara tillämpar Work System följande alternativ:

1. Ny vara skickas ut direkt och kund returnerar den felaktiga varan inom 30 dagar. Returneras inte varan eller om felet inte godtas som reklamation debiteras varan. Om Work System inte kan identifiera något fel på den ursprungliga varan ska ersättningsvaran returneras. I förekommet fall äger Work System även rätten att debitera de extra kostnader som uppstått i samband med ärendet.

2. Kund returnerar den felaktiga varan till Work System. Ny vara skickas ut efter att Work System undersökt och godkänt returen. Godtas inte felet som reklamation kan Work System debitera de extra kostnader detta medfört.

Vid fel som rör monterade produkter eller montaget i sig åligger det Work System att avhjälpa felet genom felsökning, reparation, utbyte, uppdatering eller likvärdig åtgärd inom skälig tid. Detta ska ske på den anläggning som utfört montaget om inget annat överenskommet. Felavhjälpning kan även utföras av annan Work System-anläggning eller annan av Work System utsedd leverantör. Work System meddelar kund tid och plats för att kunna avhjälpa felet. Observera att felsökning/reparation kan komma att ske vid flera tillfällen. Det är kundens ansvar att tillse att fordonet transporteras till överenskommen plats. Utbytt vara och/eller delar skall ställas till försäljningsstället eller verkstadens förfogande.

Work System ansvarar ej för fel som härrör från av köparen tillhandahållet material eller vid begäran att tillämpa en lösning som Work System bedömt ej tillrådlig. Work System ansvarar inte för eventuella fel på produkter utanför Work Systems standardsortiment och som anskaffats på kunds begäran. Reklamation av denna produkttyp gentemot leverantör ansvarar kund själv för. Work System bistår med felsökning om produkten monterats/installerats av oss. Eventuellt utbyte står kund alternativt leverantör för.

Om en produkt returneras pga. tvist eller reklamation och dess montage, till exempel infästning, gjort åverkan på fordonet ansvar inte Work System för återställandet av fordonet. Om kund köper varan utan montering/installation i fordonet ansvarar kunden själv för montering och demontering av densamma.

Work System ansvarar för felexpediering som orsakats av oss, under förutsättning att köparen ej insett eller rimligen borde ha insett att felexpediering skett. Det åligger köparen att snarast möjligt vid leverans kontrollera att rätt produkt och kvantitet erhållits.

Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något ansvar för uppkomna fel. Säljaren är heller inte skyldig att ersätta köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Felavhjälpandeåtgärd innebär inte att garantitid eller annan tidsfrist förlängs eller förnyas.

ÅNGERRÄTT, RETUR OCH REKLAMATION

Work System ger dig som kund 30 dagars ångerrätt på lagervaror. Med lagervaror avses samtliga produkter där leveranstid anges till ”1 dag” på vår hemsida.

Önskar du returerna en produkt måste du alltid kontakta Work System för att skapa ett returärende. Först efter Work Systems godkännande får produkten returneras av köparen som även står för returfrakt, ansvar för varans skick och emballering under transport. Godset måste tydligt märkas med erforderligt returformulär som tillhandahålls av Work System.

För full kreditering/återbetalning krävs att varan och dess emballage är i nyskick och därigenom säljbar. Vid godkänd retur krediteras/återbetalas summan. Eventuell kostnad för frakt, returfrakt och montage krediteras/återbetalas inte.

En reklamation måste göras skriftligen till Work System inom 14 dagar (näringsidkare) eller två månader (konsument) efter att du märkt eller rimligen borde ha märkt felet. Vid fel som borde ha uppmärksammats vid mottagandet åligger det köparen att genast efter mottagande underrätta Work System. Om köparen underlåter sig att rapportera till Work System inom här angiven tidsperiod förloras rätten att åberopa felet.

DISTANSKÖPSLAGEN (GÄLLER ENDAST PRIVATPERSON)

När du handlar som privatperson har du enligt distansköpslagen rätt att ångra ditt köp utan att ange någon anledning. Detta ska meddelas oss snarast möjligt dock senast inom 14 dagar från det att du mottog leveransen. Du står själv för returfrakt och ansvarar för varans skick och emballering under returfrakten.

När Work System tagit emot och godkänt returen genomförs en återbetalning. Vid utövande av ångerrätten har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på varans värde om du hanterat varan i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller inte en tjänst som fullgjorts, till exempel installation av utrustning i fordon. Inte heller varor som tillverkats enligt dina anvisningar eller som fått en tydlig personlig prägel omfattas av ångerrätten.

BEFRIELSEGRUNDER

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, inbrott, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakas av sådan befrielsegrund.

Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.

Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns ovan har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

KLAGOMÅL OCH TVIST

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor eller klagomål som rör ditt köp. Du når oss via info@worksystem.se eller 010 33 33 544.

Eventuella tvister löses i första hand i dialog med vår kundtjänst. Du som konsument kan vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller EU:s onlineplattform för tvistlösning om du behöver rådgivning eller hjälp. För företag stadgas vad som gäller i 17-21 §§ köplagen.

Oavsett vad som anges ovan kan tvister eller anspråk komma att prövas rättsligt. Det innebär att tvist angående detta avtal och dess giltighet, tolkning eller tillämpning slutligt avgörs i svensk domstol eller skiljenämnd. All information som framkommer under skiljeförfarandet liksom beslut och skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet omfattas av sekretess. Information som omfattas av sekretess får inte röjas för tredje person utan samtliga parters skriftliga medgivande, såvitt detta inte är nödvändigt för att exekution av dom eller annars följer av lag.

PERSONUPPGIFTER

Work System Sweden AB, org. nr. 556782-6713, med adress Industrivägen 11B, 561 61 Tenhult är personuppgiftsansvarig för användningen av de personuppgifter som inhämtas och behandlas under varumärket Work System.

Work System värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med att anförtro oss med dina uppgifter. Work System strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla gällande lagar och regler. Öppenhet är viktigt för oss på Work System och därför vill vi att du ska förstå hur dina personuppgifter kommer att behandlas. I vår integritetspolicy som du hittar här har vi sammanställt allt du behöver veta.
loader