Köpvillkor

Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

INLEDNING

Dessa försäljningsvillkor reglerar Work System Sweden AB med dotterbolag (samtliga nedan kallat Work System) montage och försäljning av produkter och skall
gälla om inte annat skriftligen har avtalats mellan säljare och köpare. Under punkten "Om cookies" informerar vi även om användningen av cookies på vår webbplats.

PRISER

Priserna inkluderar inte mervärdesskatt eller andra skatter och pålagor. Införs eller förändras pålagor som export- eller importavgifter, skatt eller liknande efter avtalets slutande, som påverkar priset, ändras priset i motsvarande mån. Work System äger rätt att löpande justera sina priser. Aktuella priser är publicerade på hemsida och dessa priser gällande samt ev. rabatter räknas mot dessa. Prisavvikelser i trycksaker så som tryckta kataloger, broschyrer eller prislistor gäller ej. Offererade produkter gäller i 30 dagar från att offert/prisförslag skickats om inget annat överenskommet.

BETALNING

Work System har flera betalningsalternativ som kan tillämpas. Faktura: För att faktura ska kunna tillämpas krävs att företaget är kreditvärdigt enl. vår bedömning. Betalning ska vara Work System tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum, om inget annat skriftlig är överenskommet. Sker delleverans får likvid för densamma inte innehållas i avvaktan på slutleverans. Inte heller får betalning hållas inne om det anses att varan eller montage inte är enl. beskrivning och överenskommelse. Varan ska i detta fall returneras i oanvänt skick och Work System krediterar därefter fakturan (se Ansvar för fel). Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt specifikation på fakturan. Varorna är Work System egendom till dess att varan till fullo betalats.

PRODUKTINFORMATION

Uppgifter på vår hemsida, i kataloger, broschyrer och liknande är noggrant och grundligt bearbetade, men gör inte anspråk på att vara fullständiga.
Ersättningskrav och följdskador på grund av dessa uppgifter godkänns inte.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, bilder, tekniska beskrivningar samt prover rörande varan eller dess tillverkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnade partens egendom. Dessa får inte utan den andra partens medgivande användas till annat ändamål än för vilket de överlämnats. De får heller inte, utan medgivande, kopieras utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Bilder, texter och tekniska beskrivningar är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

FÖRÄNDRINGAR AV FORDON:

Work System friskriver sig från eventuella förändringar av fordonsskatt vid över gång från testmetoden NEDC till WLTP vid beräkning av CO2-värden samt för eventuella tekniska begränsningar för på- och ombyggnad som regelverket kring WLTP kan komma att innebära.
Krav på Registreringsbesiktning kan förekomma. Detta ingår ej i pris för installation. denna tjänst köps till separat.

LEVERANS

Om inget annat avtalats anses varan såld fritt Work System lager. Godset övergår i köparens ansvar när speditören eller kund hämtar hos Work System Sweden AB. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage. Frakt tillkommer om inget annat anges för leveranser som inte monteras av Work System. Frakt kan tillkomma på ordar med montage korta ledtider som medför expressfrakter (kortare än standardleveranstid). Detta kan meddelas muntligt, via mail eller i ordererkännande.

SÄKERHET

Vid eventuellt montage ska fordonet lämnas väl urstädad och förutsättningar ska stämma överens med uppgifter lämnade i offert. Om Work System inte sett fordonet innan offerering
är det kundens ansvar att informera om saker som kan påverka montaget. Annars kan merkostnader debiteras. Work System ska med hjälp av väl utprovade metoder så som krocktester, hållfasthetsprover och erfarenhet leverera en så säker produkt som möjligt. Då 90% av alla våra ordrar är unika och att det finns en stor variation av bilar med varierande last,
är detta inga garantier för vad som händer vid en eventuell krock. Anser våra montörer med den erfarenhet de har, att det inte är en lämplig lösning kan de avbryta montaget och kontakta kunden för att tillsammans hitta en optimal lösning. På grund av detta kan priset komma att påverkas.

ANSVAR FÖR FEL

Work System förbinder sig i enlighet med vad nedan stadgas avhjälpa alla uppkomna eventuella fel, genom bristfälligheter i konstruktion, material och montage,
som uppkommer inom garantitiden. Work System ansvarar inte för fel i vara som används i tävlingsverksamhet. Om varan använts mer intensivt än vad som kan
anses förutsatt vid avtalets ingående förkortas tiden för ansvar i motsvarande grad. Anmärkningar om fel i varan skall göras skriftligen på av Work System
tillhandahållen reklamationsrapport snarast och senast inom 14 dagar från den dag köparen märkt eller borde ha märkt felet. Ifråga om fel som köparen
bort märka vid mottagande åligger det denne att genast efter mottagandet underrätta Work System om felet.
Om köparen underlåter att underrätta Work System enligt vad som här angetts förlorar denna rätten till avhjälpande. Fel utgår enligt fackmannamässig
bedömning avvikelse från normal standard. Work System ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på Work System under förutsättning att
köparen ej insett eller rimligen borde ha insett att felexpediering skett. Det åligger köparen att kontrollera att rätt produkt för ändamålet har erhållits vid
mottagen leverans. Work System ansvar avser endast fel som uppkommer vid korrekt användning, lagring och hantering.
Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagandet. Framför allt omfattar det inte fel som förorsakas av bristfälligt
underhåll eller oriktigt montage av kund, oriktigt utförd reparation av kund, onormal förslitning eller försämring. Work System ansvar avser inte fel som
beror på av köparen tillhandahållet material eller föreskriven lösning av kund tillämpats. Work System ansvarar inte för eventuella fel på produkter
utanför Work System standardsortiment som Work System anskaffat på kunds begäran. Reklamation på dessa produkter ansvar kund själv för att
driva mot leverantör. Work System ansvarar för felsökning om montage ingått i produkten. Eventuellt byte står kund alternativt leverantör för,
dock är det kunds uppgift att driva detta mot leverantör.
Work System ansvar för fel innebär att Work System efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara. Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos
köparen eller så skall köparen om säljaren så begär sända varan till säljaren, eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd. Vid anspråk gällande
fel på vara tillämpar Work System följande alternativ;
Work System skickar ut ny vara direkt och kund returnerar felaktig vara inom 30 dagar. Sker inte detta eller att felet inte godkänns debiteras varan.
Skickas ny vara och det uppmärksammas att det inte är denna som är fel och den nya varan returneras till Work System kan Work System debitera
kund för de kostnaderna detta medfört.
Alternativ;
Kund returnerar felaktig vara. Ny vara skickas efter att Work System granskat och godkänt returen. Godkänns inte felet som reklamation kan Work System debitera för kostnaderna detta medfört.
Om kund köper varan utan montering i fordon ansvarar kunden för montage och demontage av densamma. Om Work System monterar vara i fordon åligger det Work System att felsöka, reparera eller byta ut varan. Detta ska ske på den anläggningen som utfört montaget om inget annat överenskommet. Det är kundens ansvar att fordonet transporteras till plats för felsökning och reparation. Work System meddelar kund tid för att kunna utföra en korrekt reparation. Felsökning och reparation/reparationer kan ske vi flera tillfällen.
Fel och/eller skada på fordon som skett vid montage utfört av Work System ska repareras av Work System eller av Work System vald leverantör. Om en vara returnerats eller återtagits p.g.a. av tvist eller reklamation av varan, men montage gjort åverkan på fordonet gällande infästning av produkten ansvarar inte Work system för återställande. Avhjälpandet skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt godset till förfogande till försäljningsställe eller verkstad.
Utbytt vara eller utbytta delar skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom. Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Angivna tidsfrister för avhjälpande av fel förlängs ej genom säljarens åtgärdande av fel.

RETURER

Om så särskilt avtalas, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av behörig personal och ska på av Work System fastställt formulär. För godkännande erfordras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter Work Systems godkännande får köparen återsända varan med av köparen förskottsbetald frakt. Varan och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats. Kund har 30 dagars ångerrätt lagerhållna varor (Lagervaror är samtliga produkter med 1 dag leveranstid) . För att kunna få full kreditering på en vara krävs att varan är i nyskick vid retur och är väl emballerade så fraktskador ej uppstår p.g.a. av bristfälligt emballage. Kostnader för frakter och montage krediteras ej.
Anspråk gällande retur skall anmälas till ansvarig säljare hos Work System som inleder ett returärende och översänder aktuella returformulär som sedan kund fäster på returpallen.
När Work System fått tillbaka och godkänt returen krediteras summan för godkända varor minus eventuella kostnader för returfrakt om Work System står för detta.

BEFRIELSEGRUNDER

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan
omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, inbrott, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av
motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga
om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakas av sådan befrielsegrund.
Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses. Det åligger part
som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund
hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.
Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns ovan har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller
enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

TVIST

Tvist angående detta avtal, dess giltighet, tolkning eller tillämpning därav skall, liksom andra tvister härrörande ur rättsförhållanden på grund av detsamma ska slutligt avgöras i svensk domstol eller skiljenämnd. All information som framkommer under skiljeförfarandet, liksom beslut och skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet, omfattas av sekretess. Information som omfattas av sekretess får inte röjas för tredje person utan samtliga parters skriftliga medgivande, såvitt detta inte är nödvändigt för exekution av domen eller annars följer av lag.

INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

Work System vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att tillhandahålla relevans våra tjänster, produkter, skicka nyhetsbrev,
kundundersökningar och andra erbjudanden till dig. Vad Work System definierar som personuppgifter är för-och efternamn, telefonnummer,
e-post och beställarens befattning på företaget. Korrekta personuppgifter säkerställer också våra åtagande gällande garantier och
reklamationshantering mot dig som kund.
Vi tar emot information som du frivilligt ger oss när du köper en produkt av oss, skickar oss e-postmeddelanden eller kontaktar oss
på något sätt. Den informationen kan innehålla personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, kreditkorts-information,
företagsinformation, fysisk adress och annan information som är kopplad till dig som användaren. Genom att ge oss den här
informationen anses du vara informerad om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring.
Om du inte vill att vi sparar uppgifter om dig kan du avsäga dig detta här
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.
Genom att beställa varor och/eller tjänster av oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.
Personuppgifter kan komma att användas till;
Utskick till om återkallelse/utbyte av vara
Nyhetsbrev ca. 1 gång/månad (detta kan enkelt avregistreras i utskicket)
Sökning efter ordrar i vårt affärssystem
Hantering av garantiärenden i vårt affärssystem
Kontakt vid orderarbete, montagefrågor samt kundrelaterade frågor
Kundundersökningar (detta kan enkelt avregistreras i utskicket)

loader