Code of Conduct

Code of Conduct

Omfattning och tillämpning

Denna kod har fastställts för att understryka de grundläggande principer som styr vår verksamhet, vår dagliga verksamhet för medarbetare samt vår relation till medarbetare, kunder, leverantörer och dess underleverantörer.

Koden fastställer att Work Systems verksamhet ska kännetecknas av efterlevnad av de lagar och förordningar vi lyder under men också att dessa utgör ett minimum för vårt uppförande.

Kraven i denna uppförandekod är baserade på FN:s Global Compacts principer samt den vägledande standarden ISO 26000 om socialt ansvar inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

Hållbarhet

För Work System är ansvarstagande för hållbarhet en viktig del i affärskapet. Vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling samt verkar för ständiga förbättringar inom organisationen och genom leverantörskedjan. Work System eftersträvar att ha en verksamhet som på ett positivt och hållbart sätt bidrar till det samhälle vi är verksamma i. All verksamhet leder till miljöpåverkan av olika slag och Work System ska sträva efter att minimera all miljöpåverkan genom att göra aktiva, hållbara val.

Våra kärnvärden

Snabbhet - Enkelhet - Stolthet - Ambassadör - Glädje

Dessa ska genomsyra denna kod, vår verksamhet, våra relationer och vårt medarbetarskap. Arbetsrelationer inom Work System och mellan Work System och dess leverantörer respektive kunder ska kännetecknas av ärlighet och integritet.

1. Medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och Work System strävar efter att vara en attraktiv och rättvis arbetsgivare. Vi förespråkar öppenhet, delaktighet och ärlighet för en engagerande, kreativ och effektiv arbetsmiljö.

Aktiviteter såsom rekrytering, lönesättning, utbildning och befordran sker utifrån kompetens och kvalifikationer för arbetet och utan hänsyn till nationellt ursprung, ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk övertygelse, facklig medverkan, civilstånd eller funktionsvariation. Mångfald stärker vår verksamhet med fler perspektiv, olika kompetenser och ökad förståelse för olika behov och förväntningar.

Work System tolererar ingen form av trakasserier eller våld på arbetsplatsen. Work System har ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete med syfte att förebygga arbetsmiljörisker och främja en säker, trygg och hållbar arbetsmiljö.

2. Kunder

Ärlighet och integritet i samtliga kontakter med våra kunder är en förutsättning för lönsamma och hållbara affärsrelationer. Vi förser våra kunder med korrekt produktinformation och ger endast förväntningar på våra produkter och vårt företag som vi kan leva upp till.

Work System levererar produkter som utgör en arbetsmiljöfaktor för kunden vilket kräver att produktkvalitet och säkerhet är av allra största betydelse i alla våra led.

Vi har en professionell relation där den ärliga affären är i fokus. Vi befattar oss ej med mutor och bestickning.

3. Leverantörer

Work System förväntar sig att leverantörer och deras underleverantörer bedriver sin verksamhet i enlighet med de högsta standarderna, principerna och normerna som denna uppförandekod baseras på. Work System följer upp efterlevnaden av kraven i uppförandekoden.

Work System förväntar sig att leverantörerna förmedlar uppförandekoden till anställda och underleverantörer på ett för dem förståeligt sätt.

Work Systems leverantörer och dess underleverantörer skall följa de lagar och förordningar som gäller i det land de är verksamma. Om något av kraven i denna kod står i konflikt med lagarna i verksamhetslandet ska lagstiftningen ha företräde.

Work System har inte krav på att leverantör ska vara certifierade inom kvalité och miljö men de ska kunna visa upp rutiner för hur de jobbar systematiskt inom områdena.
loader