Tips och Guider

Ska man registreringsbesiktiga bilar som har inmonterad inredning?

Ska man registreringsbesiktiga bilar som har inmonterad inredning?

Vi får ofta frågor om registreringsbesiktning och om man måste registreringsbesiktiga bilar som man monterat in inredning i. Osäkerheten beror bl.a. på det som kallas WLTP - den nya testmetoden som mäter bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och andra utsläpp. Idag beskattas en bil beroende på hur mycket CO2-utsläpp man har och vid årsskiftet 19/20 ökade beskatten kraftigt i detta avseende. Det betyder att om man registreringsbesiktigar en bil med fast utrustning ökar bilens vikt och därmed även utsläppet, vilket gör att skatten för denna bil ökar kraftigt.


Hur är det då? Måste man registreringsbesiktiga en bil man monterat in inredning i? Det korta svaret är att det inte är nödvändigt om utrustningen och inredningen anses vara kopplat till fordonets ägare och inte påverkar fordonets standardutförande negativt. Då anses inredningen som last. Denna tolkning kom Bil Sweden, Fordonsbesiktningsbranschen, LCV-föreningen och Transportstyrelsen fram till 2019-11-13.
Tolkningen tas ur: TSF 2013:54 (som du kan läsa nedan)

Man kan fortfarande Registreringsbesiktiga dessa bilar, men en registreringsbesiktning kräver då ett utsläppsintyg från biltillverkaren. Utöver detta kontrollerar besiktningen att utrustningen sitter fast enligt lastsäkringsreglementet på 1G i fordonets färdriktning och 0,5G i övriga riktningar. De tester som utförs enligt branschstandard har betydligt högre krav (upp till 25G i bilens färdriktning). Utöver detta kontrollerar besiktningen även att produkterna har korrekta märkningar. Det kan t.ex handla om ljusbilder och EMC krav. Detta ska även den årliga besiktningen kontrollera.

Vad Work System tolkar vara kopplat till brukaren/ fordonets ägare: (utöver specad utrustning i TSFS 2013:54)

 • * Inredning för att transportera last på ett säkert sätt.
 • * Varningsljus som uppfyller EMC-krav och REG 65.
 • * Arbetsljus som uppfyller EMC-krav
 • * Takutrustning för säker transport av last.
 • * Kompletterande invändig och utvändig lastsäkring.
 • * 12v och 230V installationer som gör att brukaren kan utföra sitt arbete.
 • * Om bilen är registrerad som Complete Montage av flakkåpa på flak om denna inte ökar frontarean med mer än 5%

Vilka ombyggnationer kräver registreringsbesiktning och WLTP-intyg:

 • * Skåpbyggnationer på Chassi bilar. (Incomplete)
 • * Montage av kåpa på flak/lämmar om denna överstiger 5% av front Arean.
 • * Utrustning som påverkar fordonets egenskaper märkbart.
 • * Ersättningar av bilens befintliga utrustning. Dvs demontage av originaldelar och installation av nya delar.
Observera att det är upp till kunden att informera om de vill att vi som påbyggare eller de själva ska utföra registreringsbesiktning.


TSFS 2013:54
Utkom från trycket den 14 juni 2013
VÄGTRAFIK 2 TSFS 2013:54

Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på
registreringsbesiktning av ett ändrat fordon;
beslutade den 31 maj 2013.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 18 § fordonsför-ordningen (2009:211) följande.
1 § Ett fordon som har ändrats behöver inte genomgå registrerings-besiktning enligt 4 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211) om ändringen endast avser någon av följande åtgärder.
1. Montering eller demontering av tillbehör eller extra utrustning, t.ex. extra sidolämmar för tillfälligt bruk, fjärrstrålkastare med fästanordning, taklastbärare eller s.k. spoiler.
2. Montering eller demontering av elektrisk/elektronisk underenhet som sker utan negativ inverkan i fordonets elsystem, t.ex. stöldskydd, s.k. alkolås eller bild-, ljud-, mät- och kommunikationsutrustning under förutsättning att EMC-kraven är uppfyllda för respektive fordonsslag.
3. Montering av hastighetsbegränsande anordning.
4. Montering eller demontering av redskapsfäste för vägunderhåll under förutsättning att redskapsfästen inte förändrar fordonets längd med mer än 300 mm, fordonets bredd mer än 50 mm och att fordonets bredd dessutom inte överstiger 2 600 mm med fästen monterade.
5. Utbyte av enbart fjädrande element på personbil eller motorcykel som ger en sänkning eller höjning inom fordonets ursprungliga variation vid färd på väg. Detta gäller under förutsättning att hjul och däck har fritt utrymme vid fulla fjädrings- och manöverrörelser samt att hjulupphängning och stänkskydd (stänkskärm) är i ursprungligt utförande.
6. Utbyte av hjul och däck på personbil, släpvagn med en totalvikt av högst 3 500 kg eller motorcykel under förutsättning att hjul och däck har fritt utrymme vid fjädringsrörelser samt att hjul och däck täcks av fordonets ursprungliga stänkskydd (stänkskärm). För personbil och motorcykel gäller dessutom att hjul och däck går fritt vid fulla manöverrörelser samt att hastighetsmätaren uppfyller föreskrivna krav.
7. Montering av EU-typgodkänd kopplingsanordning på EU-typgodkänd personbil klass I eller EU-typgodkänd lastbil med en högsta maximala totalvikt av 3 500 kg under förutsättning att kopplingsanordningen är av typ kula och avsedd att monteras på fordonet samt att uppgift om fordonets maximala släpvagnsvikt eller släpkärrevikt finns i vägtrafikregistret. För lastbil gäller dessutom att kopplingsanordningen inte får vara integrerad i en eftermonterad bakgavellyft eller i ett eftermonterat särskilt underkörnings-skydd.
8. Demontering av kopplingsanordning på EU-typgodkänd personbil klass I eller EU-typgodkänd lätt lastbil med en högsta maximala totalvikt av 3 500 kg under förutsättning att uppgift om kopplingsanordning inte finns i vägtrafikregistret.
2 § Vad som sägs i 1 § gäller inte om ändringen
1. är utförd på ett sådant sätt att det kan antas att fordonet inte uppfyller föreskrivna krav på beskaffenhet och utrustning,
2. medför att fordonets registrerade uppgifter ska ändras,
3. påverkar fordonets beskattningsförhållande, eller
4. inverkar i förekommande fall påtagligt negativt på ett standardfordons ursprungliga egenskaper.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 september 2013, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:63) om undantag från kravet på registreringsbesiktning av ett ändrat fordon upphör att gälla.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Bo Eric Pettersson
(Väg- och järnvägsavdelningen)
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975